W dniu 11.11.2011 zakończyło się głosowanie na 7 Nowych Cudów Natury.
Dołącz do nas!
Strona główna > Aktualności > Wielkie Jeziora Mazurskie

Wielkie Jeziora Mazurskie

Wielkie Jeziora Mazurskie

Wielkie Jeziora Mazurskie stanowią największy w Polsce zespół połączonych kanałami jezior i zajmują około 20% powierzchni Krainy Wielkich Jezior. Bogactwo jezior sprawia, że krajobraz tego regionu wyróżnia się na tle pozostałych regionów przyrodniczych Polski.

Położenie


Wielkie Jeziora Mazurskie położone są we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. Granice obszaru pokrywają się z geograficznymi granicami mezoregionu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, obejmując dodatkowo fragment Równiny Mazurskiej. Na południu Wielkich Jezior Mazurskich znajduje się zwarty kompleks Puszczy Piskiej, a od wschodu ogranicza kompleks Puszczy Boreckiej. Na północy obszar graniczy z Krainą Węgorapy, a od zachodu z Pojezierzem Mrągowskim.

System połączonych kanałami Wielkich Jezior Mazurskich na północy rozpoczyna jezioro Mamry, poniżej położone jest jezioro Niegocin przechodzące w jeziora rynnowe: Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Na wschód od jeziora Mikołajskiego położone jest największe w Polsce jezioro Śniardwy.

 

Krajobraz

Krajobraz kształtował się podczas fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego. Wielkie Jeziora Mazurskie stanowią głębokie poprzeczne obniżenie w wyniesionym garbie pojeziernym. Podczas kolejnych postojów cofający się lodowiec usypywał wzgórza morenowe, zbudowane ze żwiru, gliny oraz dużej ilości naniesionych przez lodowiec głazów. Wzgórza moreny czołowej tworzą biegnące równoleżnikowo, równoległe do siebie ciągi. W zagłębieniach między wzgórzami moreny czołowej lodowiec pozostawił olbrzymie bryły martwego lodu, które po wytopieniu się wypełniły wodami misy wytopiskowe i rynny. Cofający lodowiec pozostawił po sobie również niecki moreny dennej, gdzie uformowały się torfowiska, bagna oraz płytkie jeziora.

W ten sposób powstał połączony system wielkich jezior, który na północy rozpoczyna rozgałęziona morenowa niecka kompleksu jeziora Mamry. Poniżej położone jest jezioro Niegocin przechodzące w jeziora rynnowe: Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, Bełdany i Nidzkie. Na wschód od jeziora Mikołajskiego położone jest największe w Polsce jezioro Śniardwy.

Jeziora połączone są systemem kanałów i mają wyrównany poziom wód na wysokości 116m. Wody z jezior odpływają w dwóch kierunkach - za pośrednictwem Węgorapy wypływającej z jeziora Mamry do Pregoły oraz za pośrednictwem Pisy wypływającej z jeziora Roś do Wisły.

Na południu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich występują rozległe równiny – sandry, uformowane z piasków naniesionych przez wody topniejącego lodowca. Występują również nieregularne wzgórza o łagodnym spadku – kemy oraz wydłużone pagórki o stromych zboczach – ozy.

Ekosystem


Skład flory jaka występuje w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich wykształcił się w wyniku zmian klimatycznych, wędrówek oraz osiedlania się roślin które pochodziły z różnych obszarów fitogeograficznych. Szata roślinna odznacza się różnorodnością zespołów roślinnych. Duży wpływ na charakter szaty roślinnej wywarł stosunkowo surowy klimat. Występują tu gatunki pochodzenia północnego w tym wiele gatunków uchodzących za relikty polodowcowe, które przetrwały z dawnych okresów geologicznych.

Większość jezior pod względem biologicznym ma charakter eutroficzny. Są to jeziora żyzne, o wodach mało natlenionych i słabo przejrzystych. Roślinność, która porasta brzegi wykazuje charakterystyczną strefowość. Granice między lądem a wodą zajmuje pas oczeretów. W zwartych zespołach dominuje trzcina pospolita (Phragmites australis), rzadziej występuje oczeret jeziorny (Schoenoplektus lacustris), pałka szerokolistna (Typha latifolia) oraz tatarak (Acorus calamus).

W następnej strefie, którą stanowią rośliny o liściach pływających występują grążel żółty (Nuphar lutea), grzybienie białe (Nymphaea alba), rdestnice: pływająca (Potamogeton natans) i połyskująca (Potamogeton lucens). Spośród roślinnych reliktów polodowcowych występują grzybienie północne (Nymphaea candida), Przemieszczając się w głąb jeziora występują rośliny o liściach zanurzonych. Do roślin całkowicie zanurzonych w wodzie należą m.in. rdestnice (Charophyta), moczarka kanadyjska (Elodea canadiensis), rogatek sztywny (Ceratophylum demersum), wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum), przesiąkra okółkowa (Hydrilla verticiliata) stanowiąca relikt polodowcowy. W strefie roślin podwodnych, w najgłębszych partiach zbiorników wodnych występują ramienice (Charophyta) i mech wodny (Riccia fluitans).

Niskie brzegi jezior oraz bagna śródleśne porastają olsy charakteryzujące się kępkowatą strukturą. W kotlinie jeziora Mamry występuje fragment lasu łęgowo – jesionowego, w innych częściach kraju łęgi porastają doliny rzek. Bogaty podszyt stanowią czeremcha (Prunus padus), kalina (Viburnum opulus), kruszyna (Frangula alnus). W bujnym runie występują gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), który jest rośliną trującą i storczyk podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha).

Wysokie brzegi jezior Śniardwy, Tałty i Ryńskiego porastają rośliny tworzące murawy kserotermiczne. Mocno nasłonecznione zbocza wzgórz morenowych stanowią żyzne siedlisko, na którym wyrastają bujne murawy z udziałem chabra łąkowego (Centaurea jacea), koniczyny polnej (Trifolium arvense), świetlika łąkowego (Euphrasia rostkoviana), goździka nakrapianego oraz ciepłolubne zarośla dzikich róż (Rosa canina) , głogu (Crataegus monogyna) i leszczyny (Corylus avellana). Dużą osobliwość stanowią występujące na tym terenie dwa najrzadsze chronione gatunki, których stanowiska znajdują się na brzegu jeziora Ryńskiego: dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) i zawilec wielokwiatowy (Anemone sylvestris).

Znaczne powierzchnie zajmują zbiorowiska roślinności torfowiskowej. Występują nad brzegami jezior oraz w miejscach gdzie wcześniej występowały zbiorniki wodne, wypełnione torfem i wypłycone na skutek zarastania oraz osuszania. Są to torfowiska niskie i przejściowe. Część z nich została osuszona i zamieniona w łąki. Zachowała się tu największa grupa gatunków rzadkich, określanych mianem reliktów polodowcowych.

Jedyne stanowisko w Polsce na terenie Wielkich Jezior Mazurskich zajmuje przytulia trójdzielna (Galium uliginosum). Ochronie podlegają również: brzoza niska (Betula humilis), wierzba borówkolistna (Salix myrtylloides) i wierzba lapońska (Salix lapponum). Torfowiska niskie porośnięte są przez liczne gatunki turzyc (Cypraceae). Torfowiska wysokie zajmują niewielkie powierzchnie i porośnięte są sosnowym borem bagiennym (Vaccinio uliginosi-Pinetum). W runie można spotkać rzadkie gatunki pochodzenia północnego takie jak: bażyna czarna (Empetrum nigrum), rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), żurawina błotna (Vaccinium oxycoccos).

Znaczne powierzchnie zajmują przestrzenie bezdrzewne - łąki oraz pastwiska. Na łąkach wyżej położonych, na glebach mineralnych występują łąki suche. Rozwinął się tu zespół roślin, wśród których spotkać można jaskier ostry (Ranunculus acris), pięciornik gęsi (Potentilla anserina), stokrotkę pospolitą (Bellis perennis). W dolinach cieków oraz w miejscach osuszonych torfowisk powstały łąki wilgotne, rośnie tu kuklik zwisły (Geum rivale), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria).

Puszcza Piska to największy kompleks leśny na tym terenie. Porastają ją bory sosnowo-świerkowe z dużym udziałem gatunków liściastych. Występują: lipa drobnolistna (Tilia cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur), klon (Acer platanoides), osika (Populus tremula). Charakterystyczny jest brak buka, który na tym terenie zastępuje grab (Carpinus betulus).

Ptaki


Wielkie Jeziora Mazurskie są ciekawym i bogatym siedliskiem najróżniejszych ptaków. Nad brzegami jezior oraz na bagnach gnieżdżą się liczne gatunki ptaków wodnych i błotnych. Spotkać tu można płaskonosa (Anas clypeata), perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus), łyskę (Fulica atra) oraz mewę smieszkę (Larus ridibundus). W trzcinowiskach gnieździ się bąk (Botaurus stellaris), bączek (Ixobrychus minutus), wodnik (Rallus aquaticus). Licznie występują kormorany (Phalacrocorax carbo) i czaple (Ardea cinerea). Typowym gatunkiem jeziornym jest łabędź niemy (Cygnus olor), którego duża kolonia znajduje się na jeziorze Łuknajno. Gniazduje rzadki bocian czarny (Ciconia nigra), czajki (Vanellus vanellus), bekasy (Gallinago media), bataliony (Philomachus pugnax). Na śródleśnych bagnach spotkać można żurawia (Grus grus). Na uwagę zasługują również występujące na tym obszarze ptaki drapieżne. Z rzadkich gatunków należy wymienić gnieżdżące się tutaj: kania czarna (Milvus migrans) i rdzawa (Milvus milvus), orlik krzykliwy (Aquila pomarina) oraz bielik (Haliaeetus albicilla).

Ochrona przyrody


Południowa część Wielkich Jezior Mazurskich – rejon jeziora Śniardwy - objęty został ochroną w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto, najcenniejsze przyrodniczo obszary objęto ochroną rezerwatową. Najwięcej powołano rezerwatów ornitologicznych, w celu ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego, oraz rezerwaty ornitologiczno-krajobrazowe. Rezerwat "Siedmiu Wysp Jeziora Oświn" oraz rezerwat "Jezioro Łuknajno" zostały wpisane na listę Konwencji Ramsarskiej, chroniącej tereny bagienne i błotne o międzynarodowym znaczeniu. Rezerwat "Jezioro Łuknajno" ze względu na swe wyjątkowe walory, występuje tu jedna z najliczniejszych w Europie i największa w Polsce kolonia łabędzia niemego, został wpisany na światową listę rezerwatów biosfery. Znajdujące się na terenie Wielkich Jezior Mazurskich pomniki przyrody w większości stanowią głazy narzutowe oraz sędziwe drzewa.

Karolina Rzemieniewska

Opracowano na podstawie:

    * Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa,
    * Panfil J., 1985, Pojezierze Mazurskie, seria Przyroda polska, Wiedza Powszechna, Warszawa,
    * Szafer W., Zarzycki K., red. 1972, Szata roślinna Polski, t.1, t.2, PWN, Warszawa.
 

Dodaj swój komentarz
 *
 
 *
Komentarzy (95)
manny | 04-04-2013 11:40 Zgłoś do moderacji
głupi tekst
Tctggyhgh | 05-04-2013 17:07 Zgłoś do moderacji
Ggctccunu
sk | 13-05-2013 20:42 Zgłoś do moderacji
Bardzi łądnie:D dziękuje
ggg | 27-11-2013 18:53 Zgłoś do moderacji
rrr
trolla | 04-12-2013 19:38 Zgłoś do moderacji
trolllllllllllllllllll
trolla | 04-12-2013 19:47 Zgłoś do moderacji
trolololololololololololo
trolla | 04-12-2013 19:47 Zgłoś do moderacji
trolololololololololololo
trolla | 04-12-2013 19:47 Zgłoś do moderacji
trolololololololololololo
trolla | 04-12-2013 19:47 Zgłoś do moderacji
trolololololololololololo
trolla | 04-12-2013 19:47 Zgłoś do moderacji
trolololololololololololo
lubie placki | 04-12-2013 19:49 Zgłoś do moderacji
looooooooooooooooooooool
lol | 04-12-2013 19:52 Zgłoś do moderacji
looooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool
anonim | 13-03-2014 17:00 Zgłoś do moderacji
gówno ja szukam ryb a tu o ptakach mówią
o | 31-03-2014 11:11 Zgłoś do moderacji
o
o | 31-03-2014 11:12 Zgłoś do moderacji
o
g | 31-03-2014 11:12 Zgłoś do moderacji
hyuhu7ghygy
o | 31-03-2014 11:13 Zgłoś do moderacji
xd lol:)
o | 31-03-2014 11:14 Zgłoś do moderacji
siema jstem lol
bor | 31-03-2014 14:00 Zgłoś do moderacji
krowa
afasgffdghdfhdfjhgjhlj;kl'k | 31-03-2014 14:00 Zgłoś do moderacji
afjsahfshndjklgsdghjzshdfbshgbcfnsfhbvgasghfkashgsdg
bor | 31-03-2014 14:01 Zgłoś do moderacji
kurwa lipa
NieJestemDamian | 31-03-2014 14:01 Zgłoś do moderacji
;klsafjdsfhgsdfhsjdghfskdhdhkfgdsklfjkslgkjjfgjsalfkjsdhfghlhdafdbsvbhdgfkjdfhnsdfhdkjgdfnvbgjfdgfhdsgfhdgkdfsjgbjdfgvdfvjkndghudrhfushanfljsafudshfgvuisy67e8r93478965347hfkjsdhfsdfjkshkfgbsjfgjsdfsdfjgdfgsjfgksjkjsagcavabcsvcksagduafiorfiosurewroqwuyrteiwyriuqwriywiuqr
AHAHAAHAHAHAHAHA | 31-03-2014 14:02 Zgłoś do moderacji
KURWA JEGO MAĆ WYLIZ MI PAŁE
mmm | 31-03-2014 14:02 Zgłoś do moderacji
nie spa m cwoku
jaaa | 31-03-2014 14:02 Zgłoś do moderacji
bor co ty pszesz
sss | 31-03-2014 14:03 Zgłoś do moderacji
idz na korty dzis
bbfgbb BORYS UL.SIANOWSKA ILEŚ TAM jknjhen | 31-03-2014 14:03 Zgłoś do moderacji
hbjvvvvvvvggrilqBVBLi;bv;PBBBENVVRGEUIBEUIW
RUHACZ 092 | 31-03-2014 14:03 Zgłoś do moderacji
RUCHU RUCHU RUH LUBIE ZAPACH TWOIH NUG LIZ JE SZYBKO CWELU I NIE SPAM
gfdsf | 07-04-2014 14:03 Zgłoś do moderacji
hahaha
xdtfgf | 07-04-2014 14:04 Zgłoś do moderacji
ty fiucie
trhw5 | 06-05-2014 10:02 Zgłoś do moderacji
drtr
vxcvf | 06-05-2014 10:02 Zgłoś do moderacji
btsfzxbf
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
zgrzbnz niunia | 06-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
jestem do wzięcia jestem sekisi nauczycielką od religii ;)
Kondzio999 | 06-05-2014 10:13 Zgłoś do moderacji
mmmmm...smakowicie pani nauczycielko <3
emilka 3 | 06-05-2014 10:15 Zgłoś do moderacji
a ty kim jesteś
Kondzio999 | 06-05-2014 10:15 Zgłoś do moderacji
Jestem śmieciarzem ale lubie duże cycki
emilka 3 | 06-05-2014 10:17 Zgłoś do moderacji
KURWA JEGO MAĆ WYLIZ MI PAŁE
Anecia <3 | 06-05-2014 10:19 Zgłoś do moderacji
chętnie xD mam miseczke F <3333
popcio | 06-05-2014 10:21 Zgłoś do moderacji
jestem zainteresowany
Anecia <3 | 06-05-2014 10:22 Zgłoś do moderacji
mmm jestem zainteresowaNA TB <3
popocio | 06-05-2014 10:26 Zgłoś do moderacji
czym się zajmujesz
Anecia <3 | 13-05-2014 10:23 Zgłoś do moderacji
mmmm...mam na ciebie chrapke <3! miauuu :D
popcio | 13-05-2014 10:24 Zgłoś do moderacji
ja też mrrr..
Emilka Sexy | 13-05-2014 10:26 Zgłoś do moderacji
ejjj weź go nie podryuwaj bo on jest mój cioto ;) ale jeęli chodzi o kobietki to moge sie z tb spotkac <3
nikt go nie zna | 19-05-2014 16:52 Zgłoś do moderacji
L.O.L.
popcio | 20-05-2014 10:02 Zgłoś do moderacji
KURWA JEGO MAĆ WYLIZ MI PAŁE Anecia
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
Anecia <3 | 20-05-2014 10:06 Zgłoś do moderacji
Oki doki, mój ty rumaku <3 Ale było fajnie u cb w weekend <3 mrrrrrrrr ;)
popcio | 20-05-2014 10:07 Zgłoś do moderacji
dobra to u mnie na wekeend będziemy szaleć
Anecia <3 | 20-05-2014 10:10 Zgłoś do moderacji
RUCHU RUCHU RUH LUBIE ZAPACH TWOIH NUG LIZ JE SZYBKO CWELU
popcio | 20-05-2014 10:11 Zgłoś do moderacji
nie tak osstro jestem bardzo wrażliwy ,ale ok
Anecia <3 | 20-05-2014 10:13 Zgłoś do moderacji
Mmmmm lubie wrażliwych, tacy mają najlepsze pałki ;)
popcio | 20-05-2014 10:15 Zgłoś do moderacji
koniecznie musimy się spotkać napisz mi co lubisz robić i opowiedz mi o sobie
Anecia <3 | 20-05-2014 10:17 Zgłoś do moderacji
Mieszkam na tarchominie, ucze w szkole biologi ogólnie jestem bardzo zbzioWANA <3 TERAZ TY OPOWIEDZ O SOBIE <3
popcio | 20-05-2014 10:19 Zgłoś do moderacji
jestem informatykiem kozham puszyste babki które są zbzikowane mieszkam na pradze
lUIS 33 | 20-05-2014 10:26 Zgłoś do moderacji
chuj wam w dupe!
Zosia 321 | 09-06-2014 12:58 Zgłoś do moderacji
Bardzo fajne, polecam wszystkim co uwielbiaja mazury ;) pozdrowienia z Giżycka :) Hej, hej !!!
Jakub Fajny 777 | 09-06-2014 21:55 Zgłoś do moderacji
Opanujcie sie! to nie jest miejsce do randkowania! a co do tekstu to bardzo fajny! więcej takich ciekawych informacji :)
idźcie sobie na jakis portal do flirtowania a nie tutaj takie cos piszecie!!!
marysia | 05-10-2014 12:40 Zgłoś do moderacji
Lolo nuda
gbhbjc | 18-01-2015 18:35 Zgłoś do moderacji
Nawet spoko